Kino Mier - Rosina

KATALÓGOVÉ ČÍSLO
0096
AKTUÁLNY NÁZOV
Kino Mier
HISTORICKÝ NÁZOV
Kino Vincent Málik Rosina, Kino Légia
ROK ZAHÁJENIA ČINNOSTI
1941
NÁZOV OBCE
Rosina
ADRESA
Rosina 169, 013 22 Rosina, Slovensko
OKRES/KRAJ
Žilina
TYP KINA
Klasické, 35 mm
SÚČASNÝ STAV
Neexistuje
TECHNICKÉ VYBAVENIE
od 1941 AEG Triumfátor č. 291183-S, od 1983 Meopton stroje zo zatvoreného kina Fatra Žilina (35mm stroje)
O KINE

Stručné dejiny kina Mier v Rosine

1937

20.4. - hostinský Vincent Málik si dal vypracovať prvú verziu stavebných plánov na prístavbu k budove, kde prevádzkoval hostinec a obchod s potravinami.

12.5. - o mesiac neskôr sa konala prehliadka budovy so zámerom zhodnotiť priestory a plánovanú prestavbu.

20.5. - je vypracovaný ďalší stavebný plán, kde sa usporiadanie interiéru markantne zmenilo.

1938

Na vybavenie kinolicencie musí V.Málik doplniť svoju žiadosť a upraviť stavbu  podľa požiadaviek udelených Okresným úradom v Žiline. Patria sem podmienky ako napríklad: namiesto jedného 90 cm – širokého východu je potrebné mať dva, z ktorých aspoň jeden bude široký 120 cm. Zriadiť čakáreň a šatňu, predĺžiť schodisko do premietacej kabíny a prípustný počet sedadiel je 154.

1941

7.4. – zápisnica o prenájme premietacieho stroja značky „AEG Triumfátor“ č. 291183-S. Slovenský červený kríž v Žiline dáva tento stroj do prenájmu Vincentovi Málikovi na 5 rokov. Ku stroju zakúpil zvukovú aparatúru s čiastočným použitím starej zvukovej aparatúry červeného kríža.

12.4. – zahájenie premietania v kine v Rosine, „kinooperátorom bude Mikuláš Littera.

14.11. – vypracovaný posledný stavebný plán, ktorý je následne schválený.

20.11. – udelenie kinolicencie

1943

18.2.- V. Málik žiada o povolenie zvýšiť ceny vstupeniek. Predkladá zoznam premietaných filmov, zisk a odvody za rok 1942. Na žiadosti sa už objavuje pečiatka s menom kina - Kino Vincent Málik Rosina. Vďaka tejto žiadosti sa zachovala jediná zmienka o premietaných filmoch, cene vstupeniek a výdajov spojených s prevádzkou kina. Žiadosť je mu schválená.

Cena vstupeniek:

Pôvodná                                                         Navrhovaná

II.miesto – 2.70 Ks                                             II.miesto – 3.60 Ks

III.miesto – 3.60 Ks                                           III.miesto – 4.80 Ks

IV. miesto – 5.60 Ks                                          IV. miesto – 6.00 Ks

Miesta sú odstupňované podľa vzdialenosti od plátna. Zo zisku, ktorý mal z predaja vstupeniek musel odvádzať percentá:

1. Prepychová daň – 15%

2. Dávka podľa vyhlášky Ministerstva vnútra č. 198.122/IIIb/40 – 20%

3. Požičovné za film /vyhláška č. 435/41.Ú.N./ 25%

4. Kinematografický fond pri Ministerstve vnútra – 5%

5. Plat kinooperatéra, nájomné za premietací stroj, požičovné za týždenník Nástup, poštovné, posolné osvetlenie, pohon stroja, čistenie stroja atď.

Zoznam premietaných filmov nám poskytuje prehľad rozloženia domácej a zahraničnej tvorby v programe, kde polovicu tvoria filmy Nemecké resp. Nemecko-rakúske. Druhú polovicu si delia filmy Československé a filmy z USA, veľmi malé percento potom filmy Talianske, Španielske a Francúzske.

4.6 - kino v Rosine a v neďalekom Varíne boli obvinené z vyberania „príspevkov na podporovanie nezamestnaných podľa kinových vstupeniek“. Ani v jednom kine sa však po šetrení takéto vyberanie nekonalo.

1945

Znárodnenie kinematografie. Žiadne dokumenty z tohto obdobia neboli nájdené. Z ústneho podania dcéry, Marty Mestickej, rovnako ako Mgr. Prievozníka sa dozvedáme, že vedúcou kina zostáva dovtedajšia majiteľka – Margita Máliková, manželka Vincenta Málika.

Do roku 1945 sa kino v dobových dokumentoch uvádza pod názvom Kino Vincent Málik Rosina

1955

Dokumente „Rozpis plánovaných úloh práce s filmom v okrese Žilina“ sa kino v Rosine spomína pod názvom „Légia“.

1959

Zomiera Vincent Málik.

1960

ONV- odbor školstva a kultúry v Žiline za MNV v Rosine vydáva rozhodnutie o prechode nehnuteľnosti z vlastníctva rodiny Málikových (– manželky a detí) do vlastníctva Čsl. štátu – do správy Miestneho národného výboru v Rosine. Dôvodom je dlhodobé užívanie tejto nehnuteľnosti a investície do nej vložené Miestnym národným výborom v Rosine a Jednotou v Žiline.

1983

Zatvorené kino Fatra v Žiline. Premietací stroj s rozšíreným formátom sa presunulo do kina v Rosine.

1985

Zomiera Margita Máliková. Prevádzkarkou kina je už dlhšie Margita Bukovinská.

1990

Vďaka inventárnemu súpisu sa zachovali informácie o technickom vybavení kina v období tesne pred ukončením jeho prevádzky.

Z inventára vyberám:

Cena vstupeniek sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 7 Kčs

Technické vybavenie:

Premietací stroj značky MEOPTON – 2x

Kremíkový usmerňovač – 2x

Reproduktor AKR2x15 – 2x

Zosilňovač AKT 216

Rozvádzač Rp 35x16

Sedadlá ROKOKO – počet kusov – 144

1991

Výzva vtedajšej správkyne kina Mier, Margity Bukovinskej, pre riaditeľku Mestskej správy kín, na skompletizovanie a dorovnanie dokumentov o ukončení prevádzky kina a zbavenie zodpovednosti za technické vybavenie po ukončení prevádzky.

3.4. – ukončenie prevádzky kina Mier v Rosine.