Apollo - Levice

ID
0125
Názov
Apollo
Mesto/Obec
Levice
Adresa
Československej armády 2, 934 01 Levice, Slovensko
Okres/Kraj
Levice
Kapacita
600 až 650
Súčasný stav
sála existuje, kino je dávno zrušené
Rok stavby
1910
Rok rekonštrukcie
1933
Rok zahájenia činnosti
1912
Rok ukončenia činnosti
neznáme, ale asi 1941
Architekt
József Vas, Nándor Morbitzer,
Zodpovedný za kino
Jozef Fertikó (r. 1912 - 22), Ján Denk (1922 - 41)
Odkaz na webové stránky
https://www.hotellev.sk/pages/sk/historia.php
Ďalšie informácie

Kino Apollo sídlilo v sále Mestkého hotela, ktorý postavili na mieste hostinca Lev na rohu Ulice Československej armády (kedysi Telekyho ulica smerujúca k Osmanskému námestiu) a hlavného námestia. Pôvodný hostinec Lev, ktorý tu existoval už v polovici 19. storočia, dňa 8. októbra 1879 v ranných hodinách zachvátil požiar, ktorý vznikol v maštali. Po ňom budova zostala na nejaký čas bez strechy. Divadelné predstavenia sa organizovali pod prístreškom vo dvore a neraz sa stalo, že sa na ne diváci pozerali spod dáždnikov. Napriek pôvodným plánom na rekonštrukciu v roku 1904 mestské zastupiteľstvo zarmútilo Levičanov rozhodnutím o asanácii starého hostinca. Projekt novej budovy hotela vyhotovili budapeštianski architekti József Vas a Nándor Morbitzer, víťazi súťaže z roku 1907. Hotel postavili v rokoch 1909 a 1910 v secesnom slohu. Prvému nájomcovi Jozefovi Fertikóovi ho odovzdali 10. decembra 1910.

 

Určiť dátum prvého kinematografického predstavenia v Leviciach je ťažké. Film sem prišiel, ako aj väčšinou inde, ako jarmočná atrakcia. Ale pravdepodobne aj tu sa rýchlo uchytil, a našli sa aj v Leviciach osobnosti, ktoré sa tomuto remeslu naplno a úspešne venovali. Svedčí o tom aj novinová správa z januára roku 1912 o tom, že levický premietač Žigmund Adler vytvoril zlepšovacie návrhy proti nebezpečenstvu požiarov v kinách, ktoré boli vtedy kvôli vysoko horľavému filmovému materiálu a nedokonalej technike veľmi časté. Vylepšil tiež premietačku drobnými úpravami. Jeho vynálezy boli už krátko po svojom vzniku patentované nielen v Uhorsku a Rakúsku ale aj v Nemecku, Francúzsku a Taliansku (1).

 

Pravda, vtedy ešte v Leviciach stále kino nebolo. Až 15.5. 1912 si poslal nájomník Mestského hotela v Leviciach Jozef Fertikó na magistráte žiadosť o povolenie zriadenia stáleho kina vo veľkej sále Mestského hotela (2). O niekoľko dni neskôr - 24.5. 1912 si podal podobnú žiadosť aj spomínaný vynálezca Žigmund Adler (3). Jeho zásluhy v rozvoji kinematografie mu však nepomohli, lebo mestská rada jeho žiadosť zamietla a prijala požiadavku Jozefa Fertikóa, ktorá bola postúpená na vyjadrenie polícii a nadriadeným orgánom (4). Pravdepodobná príčina prijatia, resp. neprijatia žiadosti bola v lepších finančných a priestorových podmienkach Fertiktóa. Bol predsa nájomníkom Mestského hotela, v ktorého veľkej sále chcel kino otvoriť.

 

Fertikó dal kinu meno "Apollo" a podľa rozhodnutia smel premietať v soboty, nedele a vo sviatočné dni (5). Dokončenie kina urýchlil aj ministerský návrh, ktorý by povoľoval kino len mestám nad 20 000 obyvateľov. Levice mali vtedy len okolo 11 000 obyvateľov. A tak 18.8. 1912 sa uskutočnilo otvorenie prvého stáleho kina v Leviciach. Prvé prestavenie v kine "Apollo" sa konalo 14.9. 1912. Nevieme o aký film sa jednalo, ale bolo to pravdepodobne viacero kratších záberov. Dlhšie filmy sa začali premietať až neskôr. Ešte do konca roku 1912 sa odpremietalo viacero filmov, napr.: "Srdce chudobných", "Démon", "Amor a Psyché", 'Auto contra express", "Mladé mačky", "Spôsoby pračloveka“ a ďalšie.

 

V roku 1913 sa premietanie v kine ustálilo. Premietalo sa pravidelne a obyvatelia boli informovaní o nastávajúcom programe aj prostredníctvom týždenníka "Bars" (Tekov), v ktorom sa objavila i prvá grafická reklama na kinematografické predstavenie s reklamným sloganom - "Dnes ideme do kina. Program kina Apollo je zaujímavý". Tento sa zaužil a používal sa i neskôr. Premietacie časy boli väčšinou pre deti o 16. hod. a večerné predstavenia o 20. hod.

 

26.3. 1914 sa v kine Apollo uskutočnilo prvé predvádzanie, ako uvádzala tlač - "nového Edisonovho vynálezu" - zvukového filmu. V marci a apríly 1915 sa tu zas premietali farebné filmy. Boli to snímky "Básnikova Lena" a "Tieň princa" Išlo však o raritu. V tejto dobe sa začínajú objavovať na plátne kina aj celovečerné filmy, čo výrazne mení dramaturgiu programu, ale aj divácky záujem.

 

Do predstavení kina sa premietla i svetová vojna. Zo začiatku sa konali charitatívne predstavenia, z ktorých výťažok bol venovaný rodinám narukovaných vojakov alebo pre červený kríž. Neskôr došlo i na vojnovú filmovú propagandu, pripadne vojnové satiry alebo grotesky, ktoré mali zosmiešniť nepriateľa. Objavil sa i nový typ programov – vojnové reportáže, ktoré mali obecenstvo oboznámiť so situáciou na frontoch, pripadne o živote Rakúsko - uhorskej armády a jej spojencoch.

 

AIe vojna nepôsobila na kinematografiu len takto nepriamo. Už v prvých mesiacoch vojny bolo oznámené i v levických novinách bojkotovanie francúzskych a anglických filmov. Miesto nich mali byť preferované filmy domáce pripadne nemecké, dánske, talianske či švédske. Zároveň bolo nariadené, aby boli ako zamestnanci kina braný hlavne vojnový invalidi (jednalo sa o celomestské nariadenie).

 

Fertikó bol nútený v týchto ťažkých časoch častejšie prerušovať prevádzku kina a vyhlasovať filmové prázdniny. Príčiny boli rôzne, najčastejšie viazla dodávka nových filmov a v zimných mesiacoch bol nedostatok paliva na zakúrenie a zateplenie sály. V snahe zabezpečiť lepší prísun nových filmov uzavrel Jozef Fertikó zmluvu s distribučnou spoločnosťou "Royal Apollo" z Budapešti. So zhoršujúcou sa situáciou došlo začiatkom roku 1917 nariadenie o dočasnom uzavretí niektorých zábavných zariadení. Levické kino však mohlo premietať ďalej. Možno i preto, že jeho majiteľ ešte mal peniaze na prevádzku, nové filmy i na zimné vykurovanie. Levické kino i jeho majiteľ však mali i neprajníkov, ktorí obzvlášť v tlači útočili proti nemu. Upozorňovali na zlý vplyv ktorý má na mládež. Hovorili o nutnosti prevádzkovania kina mestom a nie súkromníkom.

 

V roku 1918 prišel prevrat a s nim vznik ČSR. Hneď po tom príchod maďarských boľševikov, a tak povoľuje mešťanosta znovuotvorenie kina až 16.8. 1919. O deň neskôr oznamuje Fertikó otvorenie kina verejnosti, zároveň oznamuje, že uzavrel zmluvu s bratislavským filmovým syndikátom o zapožičiavaní filmov hneď po ich bratislavskej premiére. Neskôr uzavrel podobnú zmluvu i s pražskými filmovými závodmi Slavia.

 

Začiatkom decembra 19 opäť požiadal Alexander Adler magistrát o prenájom kina (14). Jeho žiadosti však nebolo vyhovené. V lete 1921 požiadal mešťanosta Levíc ministerstvo o udelenie novej kino licencie pre mesto. Novú koncesiu dostal Ján Denk, nový nájomca Mestského hotela (15). Po výrazných zásahoch a peripetiách od rôznych mestských, miestnych, výchovných inštitúcií a sťažností na mravné dôsledky, zlý technický stav, narúšanie verejného poriadku dostal 1.7. 1924 Ján Denk novú kino-Iicenciu (16). V novembri 25 bolo Denkovi telegraficky povolené premietať aj maďarské filmy s pôvodnými titulkami.

 

Kontroly boli tiež kvôli častým výtržnostiam v kine. Levické kino muselo preto odvádzať i poplatky za výkon policajného dozoru. Pritvrdila sa i cenzúra voči zahraničným filmom. V roku'1924 sa v Leviciach nesmeli premietať napr. filmy: "Chaplin čašníkom", "V zemi Solfatancov", "Diablom sveta je zlato". Nariadeniami boli preferované najmä domáce filmy (17).

 

Poznámka viažuca sa ku kinu: Na začiatku vojny žil v Leviciach istý Albert Vidor, ktorý bol žiakom tunajšieho gymnázia. Tento bol neskôr pod menom King Vidor (1894 - 1982) známy ako klasik americkej kinematografie. Je autorom viac ako 40 filmov. V mladosti sa, po úteku z domova, živil ako uvádzač a premietač v kine, s ktorým sa prvýkrát dostal do kontaktu pravdepodobne ešte v Leviciach, kde asi tiež pracoval ako premietač v kine Apollo. V roku 1915 odišiel do Hollywoodu, kde sa uchytil ako filmový režisér. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria filmy- "Prehliadka smrti" (1925), "Ecce homo“ (1928), "Aleluja !" (1925), "Citadela" (1938), "Americká romanca" (1944), "Vojna a mier“ (1956) a mnoho ďalších. Vidor King s Jánom Kadárom sú najvýznamnejšími filmovými tvorcami, ktorí žili istý čas v Leviciach.

 

Text je krátenou verziou štúdie: Zahrádka, Raimund: Začiatky Levickej kinematografie. In Zborník tekovského múzea v Leviciach II - 1994, s. 23 – 31. Štátny okresný archív, Levice. V článku sú všetky zdroje spomenuté, my však neuvládzme zdroje pri vymenovaní filmov a atrakcií, ktoré sa tu konali. Všetky tieto pochádzajú z týždenníka Bars a to ročníkov XXXII až XXXIX. Na vyžiadanie zašleme.

 

Zdroje:

1. Bars (levický týždenník), roč. XXXII., číslo 2, z 14.1. 1912.

2. Štátny okresný archív Levice (ďalej ŠOKA L.), fond: Magistrát mesta Levice (ďalej MML), adm. spis, č. 1 1912/171, inv.č. 538, kartón 60.

3. Tamtiež.

4. Tamtiež.

5. ŠOKA L., fond: MML, adm. sp., č. 1. 1917/171, inv. č. 538, kartón 60.

14. ŠOKA L., fond: MML, adm. sp., č. 1. 1917/171, inv. č 538, kartón 60..

15. SOKA L., fond: Okresný úrad Levice (ďalej OÚL), adm.sp. 1921-1930, č.10 434, inv.č. 110, kartón 117 ŠOKA L., fond: MML, adm.sp., č. 1 1912/171, inv.č. 538, kartón 60.

16. ŠOKA L., fond: OÚL, adm.sp. 1921-1930, č. 10 434, inv.č. 110, kartón 117.

17. Tamtiež.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z