Mier - Hrnčiarska Ves

ID
0153
Názov
Mier
Mesto/Obec
Hrnčiarska Ves
Adresa
980 13 Hrnčiarska Ves, Slovensko
Okres/Kraj
Poltár
Typ kina
16 mm kino
Súčasný stav
neexistuje
Rok rekonštrukcie
1950
Rok zahájenia činnosti
1950
Rok ukončenia činnosti
1981
Zodpovedný za kino
Dušan Dovala
Ďalšie informácie

Hrnčiarska Ves

Obec vznikla v roku 1964 zlúčením obcí Pondelok a Veľká Suchá. Ak sa do tohto roku vyvíjali samostatne, ani ich administratívnym splynutím sa niektoré rozdiely nezmazali. A tak aj vypadá história kina trocha akoby naschvál.

Roku 1950 bolo v Pondelku zariadené kino - stalo sa tak v dobe, kedy bola podľa Jozefa Nováka, autora stručnej histórie obce (obcí), úroveň kultúry v obciach najnižšia možná, ba priam na zaniknutie. V obci však dlhodobo fungoval aj po tejto dobe ochotnícky spolok. Práve kino a ostatná moderná osvetová činnosť však do veľkej miery nahradila aktívnosť spolku z medzivojnového obdobia. Každopádne v roku 1956 bol v obci Veľká Suchá postavený kultúrny dom, ktorý však nemal a nemá kino. Jednalo sa o klasickú multi druhovú budovu uspôsobenú na všetky druhy spoločenských aktivít, ale najmä tie, kde sa vyžaduje rovná podlaha. V kultúrnom dome sa tak kino nebude ani konať ani v budúcnosti. Aj po zlúčení obcí, zostalo kino oddelené od domu kutrúry. Funguje v adaptovanej budove bývalého hostinca, uspôsobenej hlavne na premietanie. Budova však neprešla počas celej existencie žiadnou výraznejšou rekonštrukciou, preto bola kvalita projekcie, zážitku, návštevy pomerne slabá. Tu je krátka rekapitulácia:

1964 kino premieta 2 x v týždni.

1976 sa už filmy premietajú trikrát v týždni (streda – sobota – nedeľa.) V nedeľu odpoludnia býva i detské predstavenie. Návštevnosť na jednotlivých filmoch veľmi poklesla. Ale ako píše Ján Kojnok, novodobý kronikár obce, pokles účasti je i ovplyvnený neslušným správaním niektorých „výrastkov“ z radov mládeže. Táto sťažnosť sa však opakuje aj naďalej.

1978 - kino premieta opäť len dva krát do týždňa a najväčšia účasť je vraj na filmoch dobrodružných. Vedúci kina je toho času Dušan Dovala, ktorý ním zostáv až do konca existencie kina.

V kine sa poradajú aj príležitostné schôdze, slávnosti i kultúrne podujatia – ale len menšieho rozsahu.

1979 kino premieta svoje programy dvakrát v týždni (v stredu a v nedeľu ). Účasť je stále slabšia. Najväčšia účasť býva na filmoch dobrodružných, bojových – mládeži neprístupných. Správa kina má sústavne ťažkosti s deťmi, ktoré sa tajne, ale i verejne domáhajú dostať sa ma predstavenia vo večerných hodinách, na filmy označené ako „MN“.

1981 - V kine sa premietajú filmy dvakrát v týždni, ale účasť je veľmi slabá. Najlepšia účasť je na filmoch dobrodružných, ľúbostných a filmoch zahraničnej produkcie, t.j. americké, talianske, anglické.

Na tohto roku, však aj končí história kina v obci, ktorá sa v sústavnejšie miere už následne neobnovila. Ako dôvod sa udáva veľmi malý počet záujemcov a návštevníkov, ktorých počet sa pohyboval od 10 do 50. A tak príjmy zo vstupného nepokrývali ani mzdy zamestnancov.

Miestnosť „kinosála“ v dome majiteľa Olšiaka ostala prázdna a nevyužitá. Čo je s ňou dnes, nevieme.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z