Mier - Rosina

ID
0096
Názov
Mier
Historický názov
Kino Vincent Málik Rosina, Kino Légia
Mesto/Obec
Rosina
Adresa
Rosina 169, 013 22 Rosina, Slovensko
Okres/Kraj
Žilina
Typ kina
Klasické, 35 mm
Technické vybavenie
od 1941 AEG Triumfátor č. 291183-S, od 1983 Meopton stroje zo zatvoreného kina Fatra Žilina (35mm stroje)
Technický stav
budova zvnútra prestavaná - slúži na iné účely
Kapacita
144
Súčasný stav
Neexistuje
Rok stavby
1938
Rok rekonštrukcie
2000 - až po zatvorení kina
Rok zahájenia činnosti
1941
Rok ukončenia činnosti
1991
Architekt
Sigmund Tesařík
Ďalšie informácie

Stručné dejiny kina Mier v Rosine

1937

20.4. - hostinský Vincent Málik si dal vypracovať prvú verziu stavebných plánov na prístavbu k budove, kde prevádzkoval hostinec a obchod s potravinami.

12.5. - o mesiac neskôr sa konala prehliadka budovy so zámerom zhodnotiť priestory a plánovanú prestavbu.

20.5. - je vypracovaný ďalší stavebný plán, kde sa usporiadanie interiéru markantne zmenilo.

1938

Na vybavenie kinolicencie musí V.Málik doplniť svoju žiadosť a upraviť stavbu  podľa požiadaviek udelených Okresným úradom v Žiline. Patria sem podmienky ako napríklad: namiesto jedného 90 cm – širokého východu je potrebné mať dva, z ktorých aspoň jeden bude široký 120 cm. Zriadiť čakáreň a šatňu, predĺžiť schodisko do premietacej kabíny a prípustný počet sedadiel je 154.

1941

7.4. – zápisnica o prenájme premietacieho stroja značky „AEG Triumfátor“ č. 291183-S. Slovenský červený kríž v Žiline dáva tento stroj do prenájmu Vincentovi Málikovi na 5 rokov. Ku stroju zakúpil zvukovú aparatúru s čiastočným použitím starej zvukovej aparatúry červeného kríža.

12.4. – zahájenie premietania v kine v Rosine, „kinooperátorom bude Mikuláš Littera.

14.11. – vypracovaný posledný stavebný plán, ktorý je následne schválený.

20.11. – udelenie kinolicencie

1943

18.2.- V. Málik žiada o povolenie zvýšiť ceny vstupeniek. Predkladá zoznam premietaných filmov, zisk a odvody za rok 1942. Na žiadosti sa už objavuje pečiatka s menom kina - Kino Vincent Málik Rosina. Vďaka tejto žiadosti sa zachovala jediná zmienka o premietaných filmoch, cene vstupeniek a výdajov spojených s prevádzkou kina. Žiadosť je mu schválená.

Cena vstupeniek:

Pôvodná                                                         Navrhovaná

II.miesto – 2.70 Ks                                             II.miesto – 3.60 Ks

III.miesto – 3.60 Ks                                           III.miesto – 4.80 Ks

IV. miesto – 5.60 Ks                                          IV. miesto – 6.00 Ks

Miesta sú odstupňované podľa vzdialenosti od plátna. Zo zisku, ktorý mal z predaja vstupeniek musel odvádzať percentá:

1. Prepychová daň – 15%

2. Dávka podľa vyhlášky Ministerstva vnútra č. 198.122/IIIb/40 – 20%

3. Požičovné za film /vyhláška č. 435/41.Ú.N./ 25%

4. Kinematografický fond pri Ministerstve vnútra – 5%

5. Plat kinooperatéra, nájomné za premietací stroj, požičovné za týždenník Nástup, poštovné, posolné osvetlenie, pohon stroja, čistenie stroja atď.

Zoznam premietaných filmov nám poskytuje prehľad rozloženia domácej a zahraničnej tvorby v programe, kde polovicu tvoria filmy Nemecké resp. Nemecko-rakúske. Druhú polovicu si delia filmy Československé a filmy z USA, veľmi malé percento potom filmy Talianske, Španielske a Francúzske.

4.6 - kino v Rosine a v neďalekom Varíne boli obvinené z vyberania „príspevkov na podporovanie nezamestnaných podľa kinových vstupeniek“. Ani v jednom kine sa však po šetrení takéto vyberanie nekonalo.

1945

Znárodnenie kinematografie. Žiadne dokumenty z tohto obdobia neboli nájdené. Z ústneho podania dcéry, Marty Mestickej, rovnako ako Mgr. Prievozníka sa dozvedáme, že vedúcou kina zostáva dovtedajšia majiteľka – Margita Máliková, manželka Vincenta Málika.

Do roku 1945 sa kino v dobových dokumentoch uvádza pod názvom Kino Vincent Málik Rosina

1955

Dokumente „Rozpis plánovaných úloh práce s filmom v okrese Žilina“ sa kino v Rosine spomína pod názvom „Légia“.

1959

Zomiera Vincent Málik.

1960

ONV- odbor školstva a kultúry v Žiline za MNV v Rosine vydáva rozhodnutie o prechode nehnuteľnosti z vlastníctva rodiny Málikových (– manželky a detí) do vlastníctva Čsl. štátu – do správy Miestneho národného výboru v Rosine. Dôvodom je dlhodobé užívanie tejto nehnuteľnosti a investície do nej vložené Miestnym národným výborom v Rosine a Jednotou v Žiline.

1983

Zatvorené kino Fatra v Žiline. Premietací stroj s rozšíreným formátom sa presunulo do kina v Rosine.

1985

Zomiera Margita Máliková. Prevádzkarkou kina je už dlhšie Margita Bukovinská.

1990

Vďaka inventárnemu súpisu sa zachovali informácie o technickom vybavení kina v období tesne pred ukončením jeho prevádzky.

Z inventára vyberám:

Cena vstupeniek sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 7 Kčs

Technické vybavenie:

Premietací stroj značky MEOPTON – 2x

Kremíkový usmerňovač – 2x

Reproduktor AKR2x15 – 2x

Zosilňovač AKT 216

Rozvádzač Rp 35x16

Sedadlá ROKOKO – počet kusov – 144

1991

Výzva vtedajšej správkyne kina Mier, Margity Bukovinskej, pre riaditeľku Mestskej správy kín, na skompletizovanie a dorovnanie dokumentov o ukončení prevádzky kina a zbavenie zodpovednosti za technické vybavenie po ukončení prevádzky.

3.4. – ukončenie prevádzky kina Mier v Rosine.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z